❌No Gift Policy "งดการให้ งดการรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาสและทุกเทศกาล เพื่อรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมความโปร่งใสในองค์กร"❌  
 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 ดวงตราและวิสัยทัศน์
 ข้อมูลการติดต่อ อบต.
 โครงสร้างการบริหารงาน
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่และภารกิจของ อบต.
 สายด่วนนายก
 สายด่วนปลัด
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 คำแถลงนโยบายนายก
 กองคลัง
 
 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองช่าง
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
  สมาชิกสภาฯ
  ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานการควบคุมภายใน
 แผนแม่บทสารสนเทศ
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี
 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎกระทรวง / ระเบียบฯ
 ระเบียบกฎหมายอื่น ๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
 E-service
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ยุติธรรม
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Facebook กองช่าง
 
 
 
 
������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
[03-02-2023]   โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองของคนในชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก
[23-01-2023]   โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองของคนในชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก 
โครงการจัดการขยะในชุมชน วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
[23-01-2023]   โครงการจัดการขยะในชุมชน วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายอนุวัฒน์ กูลรัตน์ รองนายก อบต.อู่โลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บ้านตะเคียน ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
[23-01-2023]   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายอนุวัฒน์ กูลรัตน์ รองนายก อบต.อู่โลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บ้านตะเคียน ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายลำดวน-หนองยาว จากบ้านมะลูจรุง-บ้านอู่โลก วันที่ 28 ธันวาคม 2565
[23-01-2023]   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายลำดวน-หนองยาว จากบ้านมะลูจรุง-บ้านอู่โลก วันที่ 28 ธันวาคม 2565 
อบต.อู่โลก ร่วมสืบสานประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี 2565
[23-01-2023]   อบต.อู่โลก ร่วมสืบสานประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี 2565 
นายธงชัย บวรวัฒนานุกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ โรงเรียนพนาสนวิทยา
[23-01-2023]   นายธงชัย บวรวัฒนานุกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ โรงเรียนพนาสนวิทยา 
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก เขตเลือกตั้งที่ 9 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.อู่โลก
[23-01-2023]   กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก เขตเลือกตั้งที่ 9 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.อู่โลก 
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.อู่โลก วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก
[23-01-2023]   อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.อู่โลก วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก 
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลอู่โลก กิจกรรมอบรมให้ความรู้และสาธิตการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติไม่ให้สีตก วันที่ 13 - 15 กันยายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก
[23-01-2023]   โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลอู่โลก กิจกรรมอบรมให้ความรู้และสาธิตการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติไม่ให้สีตก วันที่ 13 - 15 กันยายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก 
ประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ประจำเดือนธันวาคม 2565 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก
[23-01-2023]   ประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ประจำเดือนธันวาคม 2565 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก 
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายอนุวัฒน์ กูลรัตน์ รองนายก อบต.อู่โลก เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565
[23-01-2023]   วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายอนุวัฒน์ กูลรัตน์ รองนายก อบต.อู่โลก เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 "หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA ณ ศูนย์ราชการจังหวัด 
ประชุมกลุ่มสตรีตำบลอู่โลก วันที่ 6 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก
[23-01-2023]   ประชุมกลุ่มสตรีตำบลอู่โลก วันที่ 6 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก 
โครงการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจคัดแยกขยะ และมอบเงินออมสมาชิกธนาคารขยะ วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
[23-01-2023]   โครงการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจคัดแยกขยะ และมอบเงินออมสมาชิกธนาคารขยะ วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่โลก องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 23 เดือนธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก
[23-01-2023]   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่โลก องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 23 เดือนธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก 
อบต.อู่โลก เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
[23-01-2023]   อบต.อู่โลก เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 
ส่งมอบหีบบัตร แบบพิมพ์ เอกสาร วัสดุและอุปกรณ์ให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (เลือกตั้งซ่อม เขตเลือกตั้งที่ 9) วันที่ 7 มกราคม 2566 ณ หอประชุม อบต.อู่โลก
[23-01-2023]   ส่งมอบหีบบัตร แบบพิมพ์ เอกสาร วัสดุและอุปกรณ์ให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (เลือกตั้งซ่อม เขตเลือกตั้งที่ 9) วันที่ 7 มกราคม 2566 ณ หอประชุม อบต.อู่โลก 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.อู่โลก
[23-01-2023]   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.อู่โลก 
ประชุมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2566
[23-01-2023]   ประชุมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2566 
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก
[23-01-2023]   ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก 
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายอนุวัฒน์ กูลรัตน์ รองนายก อบต.อู่โลก เป็นประธานเปิดการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.อู่โลก ประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อปรึกษาหารือและแนะแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ณ ห้องประชุ
[23-01-2023]   วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายอนุวัฒน์ กูลรัตน์ รองนายก อบต.อู่โลก เป็นประธานเปิดการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.อู่โลก ประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อปรึกษาหารือและแนะแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ณ ห้องประชุ 
อบต.อู่โลกออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก แทนตำแหน่งที่ว่าง หมู่บ้านโนนกลาง โดยประธาน กกต.ท้องถิ่น และ ผอ.กกต.ท้องถิ่น
[23-01-2023]   อบต.อู่โลกออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก แทนตำแหน่งที่ว่าง หมู่บ้านโนนกลาง โดยประธาน กกต.ท้องถิ่น และ ผอ.กกต.ท้องถิ่น 
ประมวลภาพโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 5 - 9 กันยายน 2565
[23-01-2023]   ประมวลภาพโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 5 - 9 กันยายน 2565 
ประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก วัน ที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก
[23-01-2023]   ประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก วัน ที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก 
ประชุมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก
[23-01-2023]   ประชุมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก 
วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565
[23-01-2023]   วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 13 มกราคม 2565 ประชุมพิจารณาผู้ยากไร้ งบกาชาด ณ ห้องประชุม อบต.อู่โลก
[17-01-2023]   วันที่ 13 มกราคม 2565 ประชุมพิจารณาผู้ยากไร้ งบกาชาด ณ ห้องประชุม อบต.อู่โลก 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
[10-01-2023]   โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566
[28-11-2022]   โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 
การแข่งขันวอลเลย์บอล อายุไม่เกิน 12 ปี อู่โลกคัพ ครั้งที่ 1/65
[08-10-2022]   การแข่งขันวอลเลย์บอล อายุไม่เกิน 12 ปี อู่โลกคัพ ครั้งที่ 1/65 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     
 
 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4406 9707 มือถือ 08 2366 4333 E-mail : uloke.001@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.