❌No Gift Policy "งดการให้ งดการรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาสและทุกเทศกาล เพื่อรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมความโปร่งใสในองค์กร"❌  
 
 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 ดวงตราและวิสัยทัศน์
 ข้อมูลการติดต่อ อบต.
 โครงสร้างการบริหารงาน
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่และภารกิจของ อบต.
 สายด่วนนายก
 สายด่วนปลัด
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 คำแถลงนโยบายนายก
 FACEBOOK องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก
 
 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองช่าง
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 กองคลัง
 
 
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
  สมาชิกสภาฯ
  ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 ทดสอบ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานการควบคุมภายใน
 แผนแม่บทสารสนเทศ
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี
 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎกระทรวง / ระเบียบฯ
 ระเบียบกฎหมายอื่น ๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
 E-Service
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ยุติธรรม
 
 ทดสอบ
 แผนกลยุทธ์
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แผนจัดการองค์ความรู้ KM
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
 
 ทดสอบ
 ระเบียบกฎหมาย
 รายงานผลการดำเนินงาน
 คู่มือ เอกสาร แผ่นผับ
 e-serice
 
 
 ทดสอบ
 ข้อบัญญัติตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535
 E-service (กองคลัง)
 
 
 คู่มือการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 คู่มือการรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
 
 ทดสอบ
 
 ทดสอบ
 E-Service งานกองช่าง (ด้านการบริการประชาชนรูปแบบ)
 แบบฟอร์มต่างๆ กลุ่มงานกองช่าง
 งานประชาสัมพันธ์
 ธนาคารขยะตำบลอู่โลก
 ถังขยะเปียกลดโลกร้อน
 งานขออนุญาตก่อสร้าง
 งานประปาสาธารณะ/ประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลอู่โลก
 กองทุนธนาคารขยะ
  Facebook กองช่าง
 
 
 
 
 
คำแถลงนโยบายนายก
_______________________________________________________________________________________________________
คำแถลงนโยบายนายก
 

เรียน     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก   ท่านรองประธานสภา ฯ  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก  และผู้เข้าร่วมประชุม ที่เคารพ ทุกท่าน

           ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก เมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม ๒๕๖๔    ไปแล้วนั้น กระผม นายธงชัย บวรวัฒนานุกิจ ได้รับเลือกเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก และในฐานะคณะผู้บริหาร  ซึ่งจะต้องเป็นผู้นำในการบริหารการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ และ เพื่อความผาสุกของประชาชนชาวตำบลอู่โลก  ขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้ 

           ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา  ๕๘/๕ มีสาระสำคัญว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนั้น กระผมจึงได้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อใช้ประกอบการแถลงนโยบาย  ซึ่งกระผมได้แจกให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านแล้ว

           อนึ่ง  ในการจัดทำนโยบายเพื่อแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ในครั้งนี้  กระผมได้ตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา ๕๙ ๖๖ ๖๗ ๖๘  และ มาตรา ๖๙ /๑ ภายใต้สาระสำคัญของ อำนาจหน้าที่ดังกล่าว  กระผมจึงได้นำมากำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก  ใน  ๘  ด้านดังนี้

๑.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค  และ การพัฒนาแหล่งน้ำ

        องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก  มุ่งมั่นที่จะยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อสนับสนุนการค้า  การลงทุน   การเกษตร ให้ได้มาตรฐาน  สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน    โดยมีแนวทางการดำเนินงาน  ดังนี้

        ๑.๑ ถนน  ภายในตำบล จะได้รับการก่อสร้าง  การพัฒนา และ ปรับปรุง ให้ประชาชน สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภัย  โดยจะลำดับความต้องการความสำคัญ ของการแก้ไขปัญหา ที่แต่ละหมู่บ้านที่เสนอมาไว้ในแผน พัฒนาท้องถิ่น และ แผนดำเนินการ ตามความต้องการของประชาคม และ อยู่ภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก และจะประสานความร่วมมือกันกับหน่วยราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อขอรับการสนับสนุนในโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก

        ๑.๒  ไฟฟ้า    จะดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ ในหมู่บ้าน และ บริการการติดต่อขอกระแสไฟฟ้าต่อผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้และขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม ให้ได้อย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย  ของประชาชนในการสัญจรในเวลากลางคืน

       ๑.๓  แหล่งน้ำ   ดำเนินการ จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร  และ จัดหาเพื่อต่อการ อุปโภค  บริโภค  โดยเฉพาะการบริหารกิจการประปา จะดำเนินการบริหารจัดการให้อย่างทั่วถึง และ บริหารจัดการคุณภาพน้ำ ให้มีคุณภาพ ทั้งที่ดำเนินการเอง และประสานขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

๒.นโยบายด้านการศึกษา

        องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก  จะสนับสนุนและส่งเสริมระบบการศึกษา   และ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ ให้ เด็ก ปฐมวัย   เด็กประถมศึกษา  เด็กมัธยมศึกษา  และ ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล โดยผ่านกระบวนการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้  โดยยึดหลักการศึกษา สร้างชาติ  สร้างงาน สร้างรายได้  ดังนี้

        ๒.๑  ให้การสนับสนุน ด้านการศึกษาทั้งระดับก่อนปฐมวัย  ระดับปฐมวัย  และ ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  ทั้งในด้านอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม ) รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน  พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรผู้สอนแก่เด็กปฐมวัย เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป

       ๒.๒    ส่งเสริมด้านความรู้แก่กลุ่มต่างๆ ที่จัดตั้งไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านวิชาการ ด้านทักษะของกลุ่มต่างๆ

๓.นโยบายด้านเศรษฐกิจ

       องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก  จะส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการสร้างรายได้  ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามศักยภาพของชุมชนในระดับรากฐานของตำบล  โดยมีแนวทาง  ดังนี้

      ๓.๑  สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในตำบล เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

      ๓.๒  จัดโครงการกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างรายได้ ให้กับครอบครัว ที่ตกเกณฑ์ จปฐโดยประสานความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาชุมชน และหน่วยงานอื่น ให้การอบรม ให้ความรู้ และ ฝึกอาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้  และ แก้ไขปัญหาความยากจนในระดับหนึ่ง

      ๓.๓ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่างๆ

      ๓.๔  จัดศึกษา ดูงาน จัดกิจกรรม ให้ความรู้แก่กลุ่ม ผู้นำ  บุคลากร  ลูกจ้าง สมาชิกสภา ฯ  และ กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีการทำงานให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ

      ๓.๕  สำรวจผู้ว่างงาน  ผู้มีรายได้  เพื่อขึ้นทะเบียน ไว้ และส่งให้กับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหางานให้ตรงตามเวลาตามความต้องการของผู้ว่างงาน ต่อไป

๔.นโยบายด้านการเมือง การปกครอง

      องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก  จะบริหาร การจัดการทำงาน      โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  คือ  ยึดหลัก นิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักความมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า  ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก    โดยมีแนวทาง  ดังนี้

      ๔.๑   เน้นการทำงาน แบบมีส่วนร่วม ทั้งในระดับท้องที่  ระดับท้องถิ่น ระดับประชาชน โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้าน และระดับตำบล

      ๔.๒   ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ  เน้นการทำงานเป็นทีม  ทำงานอย่างบูรณาการ  ทั้งฝ่าย ปกครอง  ผู้นำชุมชน  ผู้นำหมู่บ้าน  และ ผู้นำกลุ่มต่างๆ  ในพื้นที่

      ๔.๓   ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเมือง การปกครอง การบริหารงานแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน  และ ประชาชนทั่วไป

      ๔.๔   ส่งเสริม ชุมชน ให้เข้มแข็ง โดยให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมของประชาคม  ในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประชาชน

๕.นโยบายด้านสาธารณสุข

      องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก  จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข  ให้มีประสิทธิภาพ สร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล ให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ      โดยมีแนวทาง  ดังนี้

       ๕.๑ เน้นการทำงาน ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบล ทั้งสอง แห่ง  อสม. แต่ละหมู่บ้าน  จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ และ ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี  ทุกคน   โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้าน และ  ระดับตำบล  ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

       ๕.๒ สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

       ๕.๓ แก้ไขปัญหาพร้อมป้องกันโรค ติดต่อต่างๆ ตามประกาศของทางราชการอย่างรวดเร็ว 

       ๕.๔ สนับสนุนงบประมาณตามโครงการด้านงานสาธารณสุข

๖.นโยบายด้านการกีฬา  ศาสนา  และ วัฒนธรรมประเพณี

       องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก จะส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน  โดยมีแนวทาง  ดังนี้

       ๖.๑   จัดให้มีการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน  และ พร้อมสนับสนุนกีฬาของตำบล ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นทุกๆปี  ทั้งในระดับหมู่บ้าน  ระดับตำบล และ ระดับอำเภอ 

       ๖.๒  ส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ 

       ๖.๓  ร่วมกับประชาชน  ผู้นำหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่างๆ และ สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

        ๖.๔  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ในตำบล

        ๖.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบล

๗.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

        องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก มีนโยบายในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ดังนี้

         ๗.๑  รณรงค์ การกำจัดขยะ มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  โดยได้จัดตั้งธนาคารขยะชุมชน ทุกหมู่บ้าน  โดยมีการทำงานแบบบูรณาการระหว่าง บุคลากร ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต. , ผู้นำชุมชน  ประชาชน  ในตำบล

        ๗.๒  สนับสนุนการรักษาความสะอาดของถนน และ มีการปลูกต้นไม้ริมถนนสายหลัก ตามโครงการพระราชดำริ 

        ๗.๓  มีการคุ้มครอง  ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

        ๗.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำพลังงานระดับชุมชน และ ระดับครัวเรือน  การรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

        ๗.๕  มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน

๘. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

       องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก   มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   โดยมีแนวทาง ดังนี้

       ๘.๑  สำรวจ จำนวนผู้สูงอายุ  และ ให้ผู้สูงอายุ มาขึ้นทะเบียน จัดทำบัญชี ทุกปีเพื่อจัดหางบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ

       ๘.๒ สำรวจผู้พิการ   ผู้ด้อยโอกาส เพื่อหางบประมาณ ในการช่วยเหลือ

       ๘.๓ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และ  ผู้พิการ

       กระผม และ ผู้บริหาร ทุกท่าน จะบริหารงานและพัฒนาตำบลโดย มีวิสัยทัศน์ และ มีแนวคิด เพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล      อู่โลก โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของนโยบายที่วางไว้ในการจัดทำคำแถลงนโยบายครั้งนี้  กระผมได้นำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัด และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอลำดวน และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก และนโยบายของกระผม เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับการวางแผนในทุกระดับ  ทั้งระดับชาติ  ระดับจังหวัด  ระดับอำเภอ  และระดับตำบล                     

       กระผม ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ทุกท่าน โปรดช่วยกันขับเคลื่อนการบริหารราชการให้เป็นไปโดยราบรื่น  และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด  และ ท้ายสุดนี้  กระผม ขอกราบขอบคุณ ทุกท่าน และ ชาวตำบลอูโลก ที่มอบความวางใจให้กระผมทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ และ กระผมขออนุญาตใช้เวลาในระเบียบวาระนี้ เพื่อขอนำเรียนถึงการจัดโครงสร้างการบริหารในส่วนของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก

       โดยกระผมได้แต่งตั้งให้  นายอนุวัฒน์  กูลรัตน์    และนายณรงค์  ม่วงศรี  เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก  และ นายประชิด  ประดุจชนม์  เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก   ครับ

คำแถลงโยบาย

 
   
 
     
 เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 ประมวลจริยธรรม
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     
 
 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4406 9707 มือถือ 08 2366 4333 E-mail : uloke.001@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.