❌No Gift Policy "งดการให้ งดการรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาสและทุกเทศกาล เพื่อรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมความโปร่งใสในองค์กร"❌  
 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 ดวงตราและวิสัยทัศน์
 ข้อมูลการติดต่อ อบต.
 โครงสร้างการบริหารงาน
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่และภารกิจของ อบต.
 สายด่วนนายก
 สายด่วนปลัด
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 คำแถลงนโยบายนายก
 กองคลัง
 
 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองช่าง
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
  สมาชิกสภาฯ
  ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานการควบคุมภายใน
 แผนแม่บทสารสนเทศ
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี
 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎกระทรวง / ระเบียบฯ
 ระเบียบกฎหมายอื่น ๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
 E-service
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ยุติธรรม
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Facebook กองช่าง
 
 
 
 
รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
_______________________________________________________________________________________________________