❌No Gift Policy "งดการให้ งดการรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาสและทุกเทศกาล เพื่อรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมความโปร่งใสในองค์กร"❌  
 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 ดวงตราและวิสัยทัศน์
 ข้อมูลการติดต่อ อบต.
 โครงสร้างการบริหารงาน
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่และภารกิจของ อบต.
 สายด่วนนายก
 สายด่วนปลัด
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 คำแถลงนโยบายนายก
 กองคลัง
 
 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองช่าง
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
  สมาชิกสภาฯ
  ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานการควบคุมภายใน
 แผนแม่บทสารสนเทศ
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี
 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎกระทรวง / ระเบียบฯ
 ระเบียบกฎหมายอื่น ๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
 E-service
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ยุติธรรม
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Facebook กองช่าง
 
 
 
 
������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก  doc120230106102654.pdf   08-12-2566  30  3
2   ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7  doc120221229132621.pdf   26-12-2565  45  9
3   ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5  doc120221226134856.pdf   20-12-2565  45  2
4   ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6  doc120221226133921.pdf   20-12-2565  46  6
5   ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2564-2566  doc120221214102955.pdf   10-12-2565  50  3
6   ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง  doc120230106103734.pdf   08-12-2565  23  2
7   ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4  doc120221214102559.pdf   08-12-2565  47  3
8   ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเฉพาะกาลกิจการประปาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ครั้งที่ 1  doc120221214102443.pdf   08-12-2565  43  2
9   ประกาศ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120221125103115.pdf   25-11-2565  68  4
10   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  doc120221125094328.pdf   25-11-2565  68  3
11   ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3  doc120221129155253.pdf   21-11-2565  59  3
12   ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  doc120221121161504.pdf   18-11-2565  69  
13   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  doc120221121160615.pdf   18-11-2565  71  1
14   ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2  doc120221116114147.pdf   14-11-2565  76  4
15   ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1  doc120221116114030.pdf   02-11-2565  70  2
16   ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมประจำปี 2565  ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมประจำปี2565   28-10-2565  53  1
17   ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)  doc120221101142535.pdf   26-10-2565  85  9
18   ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120221101142205.pdf   26-10-2565  86  16
19   รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  ไฟล์   26-10-2565  82  2
20   ประกาศเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120230123093043.ศ   19-10-2565  10  2
21   ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  ไฟล์เอกสาร   03-10-2565  9  
22   ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 42  doc120230123092157.pdf   22-09-2565  9  
23   ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 41  doc120230123092024.pdf   21-09-2565  16  
24   ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 40  doc120230123091843.pdf   20-09-2565  11  
25   ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 39  doc120230123091613.pdf   15-09-2565  11  
26   ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 38  doc120230123084904.pdf   12-09-2565  11  
27   ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 37  doc120221101144334.pdf   08-09-2565  90  4
28   ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 36  doc120221101144142.pdf   31-08-2565  86  
29   ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 35  doc120221101144007.pdf   19-08-2565  83  
30   ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเฉพาะการกิจการประปาหมู่บ้าน อบต.อู่โลก ครั้งที่ 5  doc120221101143238.pdf   18-08-2565  78  1
31   ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่่ 34  doc120221101143819.pdf   15-08-2565  81  
32   ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 33  doc120221101143626.pdf   10-08-2565  83  
33   ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 32  doc120221101143426.pdf   04-08-2565  77  1
34   ประชาสัมพันธ์การประเมินมาตรฐานขั้นตำ่การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก พ.ศ.2565  doc120230123092452.pdf   08-07-2565  8  
35   ประกาศ เรื่อง การายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1  doc120221110161245.pdf   04-04-2565  71  
36   ประกาศ เรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม  doc120221110160702.pdf   23-03-2565  71  1
37   ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2565  doc120221110160145.pdf   07-03-2565  79  2
38   ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120221215151828.pdf   04-03-2565  43  7
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     
 
 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4406 9707 มือถือ 08 2366 4333 E-mail : uloke.001@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.